Skip to content Skip to navigation

Thông báo V/v kiểm tra đánh giá nội bộ định kỳ các đơn vị thuộc Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Thông báo V/v kiểm tra đánh giá nội bộ định kỳ các đơn vị thuộc Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 và Chương trình đánh giá nội bộ