Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá Kiểm định chất lượng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2017

Kế hoạch Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá Kiểm định chất lượng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2017

File đính kèm: 
http://khaothi.vimaru.edu.vn/sites/khaothi.vimaru.edu.vn/files/kehoachthuchien.pdf