Skip to content Skip to navigation

Quyết định V/v Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2017

Quyết định V/v Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2017

File đính kèm: 
http://khaothi.vimaru.edu.vn/sites/khaothi.vimaru.edu.vn/files/qdkientoanhdtudanhgia2017.pdf