Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v Cử cán bộ tham gia chương trình tập huấn Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế (AUN-QA), tư vấn sửa chữa lại báo cáo tự đánh giá, giải thích thắc mắc của Hội đồng và Giảng viên

File đính kèm: 
http://khaothi.vimaru.edu.vn/sites/khaothi.vimaru.edu.vn/files/459_tb-dhhhvn.pdf