Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu Phòng Thanh tra & Đảm bảo chất lượng

GIỚI THIỆU PHÒNG THANH TRA & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: Nhà A1 - Khu Hiệu bộ - Số 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Email: kdcldhhh@vimaru.edu.vn

Bộ phận Thanh tra:

- Phòng 202 - Nhà A1

- SĐT: 02253.261.099

Bộ phận Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

- Phòng 207C - Nhà A1

- SĐT: 02253.261.982

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban lãnh đạo

TS. Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Văn Thương - Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Doãn Hoài - Phó trưởng phòng

2. Nhân viên

- Bộ phận Thanh tra

CN. Đào Quang Chí - Chuyên viên

KS. Vũ Tiến Công - Chuyên viên

- Bộ phận Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

ThS. Trương Thị Lệ Hoàn - Chuyên viên

ThS. Đỗ Thị Thúy - Chuyên viên

NCS. Mai Mạnh Lân - Chuyên viên

NCS. Phạm Văn Thành - Chuyên viên

ThS. Lê Thị Thu Hằng - Chuyên viên

KS. Hoàng Văn Thọ - Chuyên viên