Skip to content Skip to navigation

Quy định về thời gian và hiệu lệnh kỳ thi tốt nghiệp ngày 22 tháng 5 năm 2017

Quy định về thời gian và hiệu lệnh kỳ thi tốt nghiệp ngày 22 tháng 5 năm 2017

Khóa 53 các khoa: Hàng hải, Máy tàu biển, Kinh tế và Quản trị - Tài chính

 

File đính kèm: 
http://khaothi.vimaru.edu.vn/sites/khaothi.vimaru.edu.vn/files/HieuLenh.pdf