Skip to content Skip to navigation

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN VÀ HIỆU LỆNH KỲ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11 NĂM 2017

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN VÀ HIỆU LỆNH

Kỳ thi tốt nghiệp hệ đại học chính quy Khóa 53 ngành ĐKT, MKT và Khoa Kinh tế, Quản trị - Tài chính