Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thay đổi điểm thi kết thúc học phần Nguyên lý cơ bản 2 Học kỳ 2 - năm học 2017 - 2018

File đính kèm: 
http://khaothi.vimaru.edu.vn/sites/khaothi.vimaru.edu.vn/files/TBThayDoiDiemNLCB217181_0.pdf