Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v Cử cán bộ, Giảng viên tham dự Hội thảo Triển khai áp dụng phần mềm Quản lý ngân hàng câu hỏi thi, ngân hàng đề thi, tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến

File đính kèm: 
http://khaothi.vimaru.edu.vn/sites/khaothi.vimaru.edu.vn/files/458_tb-dhhhvn.pdf