Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v phối hợp tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với học viên cao học và tốt nghiệp cho các khoá đào tạo, huấn luyện Tiếng Anh Hàng hải

File đính kèm: 
http://khaothi.vimaru.edu.vn/sites/khaothi.vimaru.edu.vn/files/thong_bao_to_chuc_thi_ta_20160000_1.pdf